Wypowiedź byłego Zastępcy Dyrektora Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Obowiązujące regulacje, zarówno w odniesieniu do ustawy o broni i amunicji, jak i przepisów wykonawczych do tego aktu prawnego stosunkowo precyzyjnie określają zasady przemieszczania posiadanej broni. Realia aktualnego stanu rzeczy z uwagi na dynamiczny wzrost liczby uzyskiwanych pozwoleń, szczególne znaczenie przypisują regułom dotyczącym posiadania broni o statusie sportowym. Nie ulega wątpliwości, że w aktualnym stanie prawnym w szczególności tzw. krótka broń sportowa może być noszona w związku z przemieszczaniem się przez jej uprawnionych posiadaczy w innych niż tylko strzelnica miejscach. W tym kontekście warto podnieść parę kwestii natury praktycznej związanych z tym zagadnieniem. Posiadacze broni sportowej muszą zdawać sobie sprawę z rangi zwiększonej odpowiedzialności, jaka spoczywa na nich z tytułu tego, iż znajdując się w miejscu zwłaszcza publicznym mogą znaleźć się w sytuacji, w której będą zmuszeni do jej użycia. Nie epatując zagrożeniami natury terrorystycznej, które stają się powoli swoistym signum temporae również naszej, polskiej rzeczywistości można sobie wyobrazić bardziej prozaiczne sytuacje, w których posiadacz broni sportowej znajdzie się przypadkowo w epicentrum zdarzeń o charakterze stricte kryminalnym, które będą wiązać się z zasadnością jej użycia. Kluczowe i krytyczne są w tym aspekcie dwie kwestie. Po pierwsze- bezwzględna znajomość formalnych podstaw prawnych związanych z użyciem broni (mam tutaj na myśli zwłaszcza instytucję tzw. obrony koniecznej w celu odparcia bezpośredniego, bezprawnego aktu przemocy) oraz co równie ważne- praktyczne, profesjonalne umiejętności posługiwania się bronią w takich sytuacjach, nieodzownie związanych ze stresem, emocjami, itp. Nie inscenizowana, realna sytuacja zagrożenia na ulicy, w galerii handlowej, kinie, autobusie, itp. ma niewiele wspólnego z treningiem, rywalizacją na strzelnicy sportowej. Warto o tym pamiętać – tarcza nie odpowie nam ogniem w przypadku naszego błędu, nie skoryguje w inny, bolesny, krytyczny sposób braku naszego doświadczenia, umiejętności działania w stresie.

Reasumując i zachowując zarazem konsekwencję w wyrażanych przeze mnie poglądach w tym względzie stwierdzam, że posiadacze broni, w tym sportowej mogą być istotnym, pożądanym elementem subsydiującym system porządku, ładu i bezpieczeństwa naszego kraju. Warunek sine qua non- posiadacze broni muszą posiadać nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną wiedzę i doświadczenie, która pozwoli im w sytuacji ekstremalnej użyć posiadanej przez siebie broni w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla nich samych, otoczenia a dolegliwy i skuteczny względem sprawcy, który swoim postępowaniem zmusił ich do takiego zachowania i działania. W innym przypadku – taka osoba uczyni krzywdę przede wszystkim sobie, ale też poszerzy i tak całkiem liczne w naszym kraju grono przeciwników idei posiadania broni.